Gasbilen

BIOGAS ÄR IDAG ETT AV DE DRIVMEDEL SOM HAR ABSOLUT LÄGST KLIMAT- OCH MILJÖPÅVERKAN

Biogas ger upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med om du kör på bensin eller diesel

Gasdrivna fordon ger även sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar

Dessutom tillverkas biogas lokalt runt om i våra kommuner

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden. Idag produceras biogas i huvudsak av avloppsslam, gödsel, avfall från livsmedelsindustrier, restauranger och hushåll. Idag har Sverige avfall och restprodukter som kan ge biogas motsvarande drivmedel till cirka 900 000 bilar.

 

Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Emissionerna av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är lägre än vid bensin- och dieseldrift. När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären.

 

Biogas är lättare än luft och vid ett utsläpp stiger gasen uppåt. Gasen har högre antändningstemperatur än bensin och diesel, vilket gör att risken för brand eller explosioner är mindre vid trafikolyckor där biogas används som drivmedel än med bensin och diesel. Gastankar i fordon är robusta i sin konstruktion vilket gör att de tål betydligt mer påfrestningar än en konventionell bensintank.

 

ATT TÄNKA PÅ MILJÖN

BIOGAS ÄR

NATURLIG

 

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

FORDONSGASUTVECKLING I SVERIGE

 

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera inom privat och offentlig sektor.

FAKTA OM FORDONSGAS

 

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas, naturgas eller kombination av de.

KonveGas AB

Arabygatan 49

352 46 Växjö

 

0470 78 11 81

info@konvegas.se

Copyright © KonveGas Sverige AB